Privacy

Privacyverklaring clientendossiers

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. 

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

   

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. jouw huisarts. 

 Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. 

 Dit betekent onder meer dat ik: 

   

 1. Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, 

 2. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 

   

 Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

 Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 

   

 - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 

   verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete 

   toestemming. 

 - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid. 

 - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

   

Een klein deel van de persoonsgegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

   

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. En alleen dan zal ik jouw gegevens voor dit doel gebruiken.

   

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. 

   

Privacy op de zorgnota/ factuur   

Op de zorgnota/factuur die je ontvangt staan onderstaande gegevens.   

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen. 

   

 1. Je naam, adres en woonplaats. 

 2. Je geboortedatum. 

 3. De datum van de behandeling. 

 4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv. 'Shiatsu behandeling’ 

 5. De kosten van het consult. 

 6. Verzekerde/polisnummer en naam zorgverzekeraar 

   

Verwerkingsregister 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN gebruikt je persoonsgegevens
o   om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken of indien je verzoekt om te worden gebeld of gemaild).

o   voor het afhandelen van jouw betaling

o   voor het verzenden van een eventuele algemene mail of nieuwsbrief

o   om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

o   analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

o Daarnaast kan SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN persoons- en gezondheidsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst is alleen op papier en wordt niet opgeslagen in de computer. Voor het handmatig verwerken van deze gegevens vraagt  

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN vooraf schriftelijk toestemming tijdens de intake van de behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN verwerkt: gegevens met betrekking tot de gezondheid

 

Over het bewaren of delen van jouw persoonsgegevens:

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

   

Delen van persoonsgegevens met derden: 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

 

Ik zie ieders privacy als een groot goed. In verband met de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraag ik iedere cliënt tijdens de eerste afspraak een behandelovereenkomst in te vullen met zijn/haar persoonsgegevens. Doordat zowel de  

cliënt als de therapeutwij dit formulier invullen en ondertekenen geeft de cliënt de therapeut Cato Willemsen onder meer toestemming om de persoonlijke gegevens binnen SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN te gebruiken.     


Verklaring ten aanzien van de privacy

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN, gevestigd aan de Hilversumstraat 6 in Tiel, kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij, in mijn hoedanigheid als therapeut, verstrekt. 

   

 Persoonsgegevens die ik verwerk zijn: 

 o   Voornaam, initialen en achternaam 

 o   Geboortedatum 

 o   Adresgegevens 

 o   Telefoonnummer 

 o   E-mailadres 

 o   IP adres 

 o   Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie via mail of app en telefonisch 

 o   Gegevens over jouw activiteiten op mijn website 

 o   Internetbrowser en apparaat type 

   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in jouw persoonlijk dossier: 
o zaken mbt gezondheid
o leefstijl
o persoonlijke ervaringen

   

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN verwerkt je persoonsgegevens: 

 o   om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken of indien je hebt gevraagd om te worden gebeld of gemaild). 

o   voor het afhandelen van jouw betaling 

o  voor het overdragen van informatie uit het dossier bij een eventuele doorverwijzing of contact met een huisarts/specialist/therapeut na toestemming     
o   om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten 

o  analyseert jouw gedrag op de website om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

o   Daarnaast kunnen wij je persoons- en gezondheidsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst tussen SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN en de cliënt  staat op papier en wordt niet opgeslagen in de computer.  Deze overeenkomst wordt tijdens het eerste consult door beide partijen ondertekend. Voor het verwerken van de persoonsgegevens vraag ik dus schriftelijk toestemming tijdens de eerste afspraak.
 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

o Jimdo, website www.shiatsupraktijkcatowillemsen.nl
o  Google-mail om afspraken te maken, informatie te verstrekken, afspraken te bevestigen en een factuur te sturen voor de betaling   

o   Google analytics, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
o  Whatsapp

o  Microsoft Office Word (facturering)  

Hoe lang worden de persoonsgegevens en het persoonlijk dossier bewaard? 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN bewaart je persoonsgegevens en je persoonlijk dossier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer hierbij de wettelijke bewaartermijnen voor de behandelovereenkomst: 20 jaar. 

   

Delen van persoonsgegevens met derden: 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Iedere cliënt heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. 

   

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens: 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Ik zal daarop zo snel mogelijk reageren, doch uiterlijk binnen 4 weken. 

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek. 


Beveiliging van persoonsgegevens: 

SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail:  [email protected]   


Contactgegevens: SHIATSU PRAKTIJK CATO WILLEMSEN
Hilversumstraat 6, NL- 4001 JA Tiel 

Klachten

Mijn doel is om als therapeut met respect en integriteit, vanuit mijn vakkennis en ervaring je zo goed mogelijk te behandelen. Ik geloof in een open communicatie, ook als er zaken zijn die je als cliënt niet als positief ervaart. Dan vinden we samen vast een oplossing. 
  

Contactpersoon Klachten 

Komen we er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met mij? Wend je dan tot de Contactpersoon Klachten van mijn beroepsvereniging, Shiatsu Vereniging Nederland.  Stuur je klacht in een gesloten enveloppe naar Beetslaan 78, 2281 TL Rijswijk. Zodra de klacht is ontvangen, krijg je meer informatie over de verdere procedure. Deze klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

   

Geschillencommissie (SCAG) 

Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de manier waarop je klacht is behandeld niet bevredigend? Dan kun je contact opnemen met de SCAG, de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen > [email protected]

Deze onafhankelijke commissie zal de klacht opnieuw onderzoeken en een uitspraak doen.

De TCZ 
Wanneer ook dit niet bevredigend is, dan kun je uiteindelijk je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. 

Voor meer informatie zie het Klachten Reglement van Shiatsu Vereniging Nederland. 


Ik neem als zorgaanbieder deel aan de Klachtenregeling van de SVN en ben tevens gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. Op de websites van de SVN en van de RBCZ treft u hierover informatie aan. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende  geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Ik ben aangesloten bij de SCAG: de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (registratienr 18056). 

Daarnaast wil ik er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons